Bảo vệ dữ liệu khi xảy ra va chạm

Bảo vệ dữ liệu khi xảy ra va chạm